AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Profil spoločnosti:

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 2006. Na trhu služieb v odpadovom hospodárstve a nakladaní s odpadom sa zaoberáme predovšetkým zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadu pre komunálnu sféru, priemyselné podniky a živnostníkov, sanáciami starých ekologických záťaží, recykláciou opotrebovaných pneumatík a výrobkami z recyklovaných pneumatík.

 

Medzi hlavné činnosti spoločnosti AVE SK patrí:

 • Zvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

 • Zber, dotriedenie a zhodnotenie separovaných zložiek odpadu

 • Recyklácia opotrebovaných pneumatík

 • Výroba gumového granulátu a gumových lisovaných výrobkov

 • Spracovanie druhotných surovín

 • Zber, zvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu

 • Sanácia starých ekologických záťaží

 • Letná a zimná údržba komunikácií a chodníkov

 • Čistenie a údržba verejných priestranstiev

 • Prenájom a predaj nádob, kontajnerov, lisovacích zariadení a ďalšej techniky

 • Kontajnerová doprava

 • Komplexné odpadové hospodárstvo

 • Legislatívny servis v odpadovom hospodárstve  

  Naša spoločnosť má zavedený jednotný spôsob vedenia a riadenia organizácie - integrovaný systém manažmentu v súlade  požiadavkami všeobecne záväzných predpisov a medzinárodných noriem:  

 • ISO 9001 (systém manažérstva kvality)
  ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva)
  OHSAS 18001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

  

Gumové lisované výrobky

 

Gumové lisované výrobky vyrábame zo zmesi nášho gumového granulátu, získaného počas procesu zhodnocovania odpadových pneumatík a polyuretánového pojiva vysokej kvality. Táto zmes sa pri určitom tlaku a teplote lisuje do požadovanej podoby výrobku.

Naše gumové lisované výrobky sa využívajú hlavne ako povrch pre bezpečné detské ihriská, na rôzne športové plochy, do stajní, okolo bazénu, na schody či chodník, ale aj v záhrade ako náhrada betónových obrubníkov, dlažieb, pri rekonštrukcii altánkov, balkónov, terás. Taktiež sa dajú tieto lisované výrobky využiť aj na protihlukové steny a rôzne protihlukové a antivibračné absorbéry v doprave a pod.

Všetky výrobky určené pod detské ihriská spĺňajú smernice Európskej únie a na to nadväzujúce normy Slovenskej republiky o bezpečnosti detských ihrísk (STN EN 1177 a STN EN 1176), pre kritickú výšku pádu (HIC) a tiež spĺňajú kritériá nezávadnosti výrobku pri kontakte s pokožkou.

 

 • protišmykový povrch
 • jednoduchá pokládka
 • antivibračné vlastnosti
 • bezproblémová údržba
 • tepelnoizolačné vlastnosti
 • elektroizolačná funkcia

 

 Gumový granulát (SBR) z odpadových pneumatík

 

Spoločnosť  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. je aj najväčší výrobca gumového granulátu SBR (styrene butadiene rubber) z odpadových pneumatík v Slovenskej republike. Kvalita výroby je priebežne monitorovaná a kontrolovaná vo vlastnom moderne vybavenom laboratóriu.

Gumový granulát má široké použitie. Používa sa ako vstupná surovina pri výrobe nových gumových produktov, gumárenských zmesí, gumovej dlažby, ako zásyp do umelých trávnikov, pri výstavbe multifunkčných športovísk, protihlukových stien, balistických panelov, sorbentov ropných látok, modifikovaných asfaltov, absorbérov vibrácii a hluku v doprave a pod.

Gumový granulát spĺňa všetky zdravotné a právne predpisy platné v EÚ, o čom svedčia aj certifikáty, ktorými disponujeme.